TR | EN
Bölüm

Bilgi

Yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek verimlilikle işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve ülke ekonomisine sunmak için madencilik eğitimi ve araştırmalarına önem vermek gerekmektedir. Eskişehir madencilik açısından Türkiye'de en popüler merkezlerden birisi olup, bor tuzları, krom, manyezit, altın, mermer ve lületaşı gibi metalik ve endüstriyel açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu önemli Madencilik merkezinde bulunan işletmelerin faaliyetleriyle destek olmak amacıyla 1975 yılında Eskişehir'de Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalları mevcuttur.

Yapılan bir araştırmaya göre meslekler arası sıralı puan ortalamasında Maden Mühendisliği dalı, 103 meslek dalı içinde baştan 16. sırada yer almaktadır. Meslek dallarına göre öğretim kurumları sıralamasında ise bölümümüz mevcut bölümler arasında ODTÜ, HÜ, İTÜ, İÜ VE DEÜ'nin ardından 6. sırada yer almaktadır. Öğretim üyesi ve elemanı açığı bulunmayan bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır.

Bölümümüzde Lisans öğrencilerine Maden Mühendisliği bilgileri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir. Öğrencilere ilk iki yıl temel Maden Mühendisliği eğitimi verildikten sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli derslerle ilgi duydukları anabilim dallarından birisinde branşlaşma olanağı da tanınmaktadır. Bölümümüzde Cevher Hazırlama, Kaya Mekaniği, Fizik-Kimya, Mineraloji-Maden Yatakları ve Süs-Yarı Kıymetli taşlar Maden Mühendisliği ve araştırmalar açısından oldukça iyi bir düzeye erişmiş olan laboratuvar olanaklarımız, bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir.


Program Eğitim Amaçları

 • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlarda teknik, araştırma, iş güvenliği veya yönetici pozisyonlarında görev alabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
 • Maden mühendisliği ve ilgili alanlarda tasarım ve proje bazlı problemleri modern madencilik prensipleri ve uygulamalarını kullanarak analiz edebilme ve çözebilme becerisine sahip olmak,
 • Maden Mühendisliği ve ilgili alanlardaki ekiplerle takım çalışması yapabilme becerisine sahip olmak,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Mesleğiyle ilgili yasaların ve etik ilkelerin bilincinde olmak.
 • Gerek mesleki gerekse de meslek hayatı dışında yaşam boyu öğrenme bilincine (felsefesine) sahip olmak,

Program Çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini Maden Mühendisliği alanında kullanma becerisi.
 • Maden Mühendisliği alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda istenilen bir sistemi, cihazı veya ürünü ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve sağlığı, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar çerçevesinde tasarlama becerisi.
 • Maden Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Maden Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 • Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje,  risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Maden mühendisliği çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel, hukuksal ve toplumsal etkilerini anlamak için gereken kapsamlı eğitimi almak.