Genel Bilgiler - Vizyon, Misyon

Vizyon-Misyon
    Uzgörü-Özgörev
    Program Eğitim Amaçları
    Program Çıktıları
 
Laboratuvar
    Laboratuvarlar
    Analiz Ücretleri
 
Program Çıktıları
 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini Maden Mühendisliği alanında kullanma becerisi.
 • Maden Mühendisliği alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda istenilen bir sistemi, cihazı veya ürünü ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, iş güvenliği ve sağlığı, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar çerçevesinde tasarlama becerisi.
 • Maden Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Maden Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 • Türkçe/İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje,  risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Maden mühendisliği çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel, hukuksal ve toplumsal etkilerini anlamak için gereken kapsamlı eğitimi almak.